Bli med

Som medlem i Agder Tresenter og deltaker i Tre på Agder får man mulighet til å utvikle både egen bedrift og bransjen i samarbeid med andre. Gjennom Tre på Agder vil vi tilrettelegge for møteplasser og prosjekter som virksomhetene er opptatt av. Alle trenger ikke delta på alt, men det forventes at alle deltar på noe. 

Bli deltaker

Alle virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter er velkomne som deltakere i Tre på Agder. I tillegg kan interesse- og bransjeorganisasjoner, kompetanse- og utdanningsinstitusjoner, regionale utviklingsaktører og forretningsmessige tjenesteytere delta i samarbeidet. Forutsetningen er at virksomheten støtter opp om Tre på Agders og Agder Tresenter sitt hovedformål og at de kan og vil bidra til at målene nås.

Engasjement lønner seg

Vi oppfordrer virksomhetene til å engasjere seg i arbeidet og til å delta i relevante aktiviteter. Dette kan være deltakelse på konferanser, i workshops, kurs eller prosjekter i regi av nettverket. Av erfaring ser vi at man får mer igjen dess mer aktiv man er.

Forventninger

Det forventes vilje til å dele utfordringer, erfaringer, kompetanse og gode eksempler på områder der bedriftene er langt fremme. Dette innebærer at selskapet har en åpen holdning til å dele informasjon, samtidig har vi respekt for hverandre og taushetsplikt i forhold til informasjon som definerer som konfidensiell og fortrolig mellom bedriftene.

Hva koster det?

Årlig kontingent og serviceavgift fastsettes av årsmøtet i Agder Tresenter. Virksomhetene bidrar ellers med egeninnsats i form av timer inn i relevante prosjekter, aktiviteter og på møteplasser. Det kan være aktuelt med egenandeler på enkelte prosjekter og arrangement.

Deltakere 

Alle deltakere presenteres på nettsiden vår, med logo og lenke videre til virksomhetens egen nettside. 

Bli med

Virksomheter som som ønsker å delta bes registrerer seg via vårt Søknadskjema: Bli med i Agder Tresenter/Tre på Agder.

Vi gjør oppmerksom på at alle ansatte i tillegg er velkommen til å registrere seg som mottakere av Tre på Agders nyhetsbrev.