Agder Tresenter

Agder Tresenter er en medlemsorganisasjon som ble etablert i 1994. Formålet er å bidra til vekst og økt konkurransekraft for næringen. Vi skal arbeide for medlemsbedriftene, men også med tiltak som kan være til generell nytte for trebasert næring. Nærings-/ klyngesamarbeidet Tre på Agder inngår som en del av dette. 

Tre på Agder

Gjennom aktivt samarbeid i næringen skal vi synliggjøre bransjen, bidra til å styrke omdømmet, øke kompetansen og finne bærekraftige løsninger som bidrar til utvikling, sysselsetting, økt verdiskaping og lønnsomhet for virksomheter som jobber med tre i verdikjeden fra skog til ferdige produkter. 

Opplæringskontor

Agder Tresenter bistår bedrifter med rekruttering og oppfølging av lærlinger. Vi har kontakt med videregående skoler i fylket og formidler kontakt til bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger. Gjennom læretiden holder vi kontakt med lærlingene og bedriftene, og påser at læreplanene blir fulgt. Vi ordner alle formaliteter i forbindelse med lærekontrakt og oppmelding til fag-/svenneprøve. Virksomheter som har lærekontrakter som følges opp av Agder Tresenters opplæringskontor må være medlemmer i organisasjonen.

Styret

Leder: Dag Erik Heier, Igland Garasjen
Nestleder: Janne R. Werdal, Hamran Snekkerverksted
Medlem: Arnfinn Haukom Olsen, Foss Fabrikker
Medlem: Simon Thorsdal, AT Skog 
Medlem: Steffen Torjussen, Røyrås Treindustri  
Medlem: Vidar Ørebek, Uldal 
Medlem: Odd Rudlende, Lista Treindustri / representant for Norske Trevarer Agder

Medlemskap 

Alle trebasert virksomheter kan opptas som kjernemedlemmer i organisasjonen. I tillegg kan interesse- og bransjeorganisasjoner, kompetanse- og utdanningsinstitusjoner, regionale utviklingsaktører og forretningsmessige tjenesteytere søke om medlemskap. Forutsetningen er at virksomheten støtter opp om Agder Tresenter sitt hovedformål og at de kan og vil bidra til at organisasjonens mål nås.

Medlemmene betaler årlig kontingent og serviceavgift iht. satser fastsatt av årsmøtet. For 2022 gjelder følgende; Kontingent kr. 4 000 (avgiftsfritt) + serviceavgift (mva tilkommer):

Spørsmål vedr. medlemskap? 

Kontakt Agder Tresenter

Maya Twedt Berli, daglig leder /  prosjektleder Tre på Agder
Mobil 95970823
E-post post@agder-tresenter.no eller mtb@trepaagder.no

Liv Strand, prosjektmedarbeider Tre på Agder
Mobil 482 58 695
E-post liv@trepaagder.no 

Rebecka Lauvrak Fredriksen, prosjektkoordinator Tre på Agder
Mobil 407 62 233
E-post rebecka@trepaagder.no

Roald Tønnessen, ansvarlig opplæringskontor, rekruttering og oppfølging av lærlinger
Mobil 913 85 585
E-post roald@agder-tresenter.no

Kort historikk

Agder Tresenter ble etablert som en medlemsorganisasjon og et servicekontor og kurssenter for trebransjene på Agder i 1994. Vi har gjennomført prosjekter og aktiviteter for både trelast- og trevarebransjen, og har også hatt oppdrag for andre bransjer:

  • Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs) for trelastbransjen og trevarebransjen
  • Administrasjon av ISO-9000 sertifisering for trevarebedrifter og bedrifter fra andre bransjer
  • Faglige kurs for trevarebransjen
  • Kompetansekartleggingsprosjekt
  • Forsøk med ubehandlet ospekledning
  • Forsøk med skur av tømmer til limtreproduksjon
  • Sekretærfunksjon for AgderTrade
  • Utarbeidelse av brosjyre om treindustri på Agder
  • Verdiskapingsprosjekt for trebearbeidende industri på Agder

Parallelt ble det drevet et eget arbeid med fagopplæring og oppfølging av lærlinger i trevarebedriftene. Treringen Agder (opplæringsring) dro i gang en omfattende fagopplæring med Helge K. Larsen som leder. Virksomhetene ble samordnet rundt 1997 og etter hvert slått sammen.