Agder Tresenter

Agder Tresenter har siden 1994 vært en medlemsorganisasjon og et knutepunkt for trebasert næring i Agder. Gjennom årene har det vært jobbet med fagopplæring, kursvirksomhet, tjenester for bedriftene og fellesprosjekter for videreutvikling. Sammen skal vi bidra til å gi næringen økt lønnsomhet og konkurranseevne. I 2019 påtok vi oss å være prosjekteier for Tre på Agder som favner flere virksomheter enn de som har vært medlem hittil.  

Tre på Agder

Agder Tresenter skal arbeide for medlemsbedriftene, men også med tiltak som kan være til generell nytte for trebasert næring. Nærings-/ klyngesamarbeidet Tre på Agder inngår som en del av dette.

Gjennom aktivt samarbeid i næringen skal vi synliggjøre bransjen, bidra til å styrke omdømmet, øke kompetansen og finne bærekraftige løsninger som bidrar til utvikling, sysselsetting, økt verdiskaping og lønnsomhet for virksomheter som jobber med tre i verdikjeden fra skog til ferdige produkter. 

Alle virksomheter innen trebasert næring kan opptas som kjernemedlemmer i organisasjonen. I tillegg kan interesse- og bransjeorganisasjoner, kompetanse- og utdanningsinstitusjoner, regionale utviklingsaktører og forretningsmessige tjenesteytere søke om medlemskap. Forutsetningen er at virksomheten støtter opp om Agder Tresenter sitt hovedformål og at de kan og vil bidra til at organisasjonens mål nås.

Kontingent og serviceavgift er gradert ut fra antall ansatte i virksomhetene, og utgjør ikke så mange kroner for hver enkelt, men er et viktig bidrag til vår drift. Bli medlem/søknadskjema

Opplæringskontor

Agder Tresenter er også opplæringskontor for trebasert næring. Opplæringskontoret bistår bedriftene med rekruttering av lærlinger. Vi har kontakt med videregående skoler i fylket og formidler kontakt til bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger. Gjennom læretiden holder vi kontakt med lærlingene og bedriftene, og påser at læreplanene blir fulgt. Vi ordner alle formaliteter i forbindelse med lærekontrakt og oppmelding til fag-/svenneprøve. Virksomheter som har lærekontrakter som følges opp av Agder Tresenters opplæringskontor må være medlemmer i organisasjonen.

Kontakt Agder Tresenter

Maya Twedt Berli, daglig leder Agder Tresenter /  prosjektleder Tre på Agder
Mobil 95970823
E-post post@agder-tresenter.no eller mtb@trepaagder.no

Liv Strand, prosjektmedarbeider Tre på Agder
Mobil 482 58 695
E-post liv@trepaagder.no 

Rebecka Lauvrak Løvjomås, prosjektmedarbeider Tre på Agder
Mobil 407 62 233
E-post rebecka@trepaagder.no

Roald Tønnessen, ansvarlig opplæringskontor, rekruttering og oppfølging av lærlinger
Mobil 913 85 585
E-post roald@agder-tresenter.no

Styret

Leder: Dag Erik Heier, Igland Garasjen AS
Nestleder: Janne R. Werdal, Hamran Snekkerverksted AS
Medlem: Kjetil Thomassen, Avigo AS
Medlem: Vidar Ørebek, Uldal AS
Medlem: Steffen Torjussen, Røyrås Treindustri AS 
Medlem: Svein Erik Slåen, Strai Kjøkken AS / representant for Norske Trevarer Agder

Medlemskap 

Årlig kontingent kr. 1 500 + serviceavgift kr. 1 500 (inntil 9 ansatte), kr. 4 500 (10-49 ansatte), kr. 7 500 (over 50 ansatte). Satsene vurderes årlig og fastsettes av årsmøtet. 

Spørsmål vedr. medlemskap? Kontakt daglig leder, Maya Twedt Berli

Kort historikk

Agder Tresenter ble etablert som en medlemsorganisasjon og et servicekontor og kurssenter for trebransjene på Agder i 1994. Vi har gjennomført prosjekter og aktiviteter for både trelast- og trevarebransjen, og har også hatt oppdrag for andre bransjer:

  • Arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs) for trelastbransjen og trevarebransjen
  • Administrasjon av ISO-9000 sertifisering for trevarebedrifter og bedrifter fra andre bransjer
  • Faglige kurs for trevarebransjen
  • Kompetansekartleggingsprosjekt
  • Forsøk med ubehandlet ospekledning
  • Forsøk med skur av tømmer til limtreproduksjon
  • Sekretærfunksjon for AgderTrade
  • Utarbeidelse av brosjyre om treindustri på Agder
  • Verdiskapingsprosjekt for trebearbeidende industri på Agder

Parallelt ble det drevet et eget arbeid med fagopplæring og oppfølging av lærlinger i trevarebedriftene. Treringen Agder (opplæringsring) dro i gang en omfattende fagopplæring med Helge K. Larsen som leder. Virksomhetene ble samordnet rundt 1997 og etter hvert slått sammen.